Polityka Prywatności

Polityka ochrony prywatności
Poniżej wskazane zostały szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych, które będą przetwarzane podczas użytkowania strony internetowej (https://omegabuildings.pl) oraz celu ich przetwarzania. Niniejsze zasady ochrony prywatności zostały spisane w odpowiedzi na rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorzy danych osobowych
Administratorami Twoich danych osobowych są:

 1. Omega Buildings sp. z o.o. B sp. k.  z siedzibą w Smolcu (55-080) przy ul. Topolowej 12, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod numerem KRS 0000506684, NIP: 8992753303, REGON: 0224061270
 2. Deweloperzy, czyli spółki odpowiadające za poszczególne inwestycje budowlane, widniejące na stronie internetowej: https://omegabuildings.pl

W każdym przypadku Administratorzy dokładają starań, aby zakres przetwarzanych przekazanych danych osobowych był minimalny i adekwatny do wskazanych poniżej celów przetwarzania:

 1. przesyłanie – wyłącznie w przypadku udzielania Administratorowi takiej zgody – informacji handlowych o produktach i usługach Administratorów lub ich Partnerów handlowych oferujących produkty i usługi powiązane z ofertą Administratorów, za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (SMS, MMS, e-mail).  Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zw. z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – przetwarzanie danych osobowych za zgodą. Czas przetwarzania danych trwa od momentu uzyskania zgody do czasu jej cofnięcia, nie dłużej jednak niż przez okres pięciu lat od ostatniej aktywności użytkownika w związku z działaniami marketingowymi;
 2. wykorzystywanie -  wyłącznie w przypadku udzielania Administratorowi takiej zgody – urządzeń telekomunikacyjnych celem kontaktu i realizacji zamierzeń marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratorów lub ich Partnerów handlowych oferujących produkty i usługi powiązane z ofertą Administratorów np. rozmowy telefoniczne z przedstawicielem Administratora.  Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zw. z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego -  przetwarzanie danych osobowych za zgodą. Czas przetwarzania danych trwa od momentu uzyskania zgody do czasu jej cofnięcia, nie dłużej jednak niż przez okres pięciu lat od ostatniej aktywności użytkownika w związku z działaniami marketingowymi;
 3. analizy danych dla lepszego doboru usług i produktów w odpowiedzi na potrzeby naszych klientów, a także celem ogólnej optymalizacji produktów Administratora, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach np. poprzez analizę  Twojej oceny współpracy z Administratorem, jakości produktów i obsługi. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – uzasadniony interes Administratorów poprzez możliwość lepszego doboru usługi, badanie potrzeb klientów, optymalizacja produktów, poprawa jakości procesu obsługi klienta, budowanie wiedzy o potrzebach klientach. Czas przetwarzania danych trwa od momentu udostępnienia danych do chwili wniesienia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez okres pięciu lat od ostatniej aktywności użytkownika w związku z działaniami marketingowymi;
 4. rozliczenia należności publicznoprawnych związanych z działaniami marketingowymi, promocyjnymi i reklamowymi. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Czas przetwarzania danych trwa od chwili udostępnienia danych przez okres potrzebny do wypełnienia obowiązku podatkowego i złożenia odpowiednich deklaracji podatkowych a także ich weryfikacji przez uprawnione organy administracyjne;
 5. zawarcia i wykonywania umowy rezerwacyjnej, przedwstępnej, deweloperskiej sprzedaży nieruchomości, w tym kontakt w sprawie zawarcia umowy, jej realizacji, przekazania nieruchomości i rozliczeń. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.  Czas przetwarzania danych trwa od chwili udostępnienia danych osobowych do dnia wykonania lub rozwiązania umowy;
 6. właściwego zarządzania i administrowania nieruchomością do momentu przekazania zarządu ustanowionemu administratorowi bądź zarządcy oraz zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych -przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą. Czas przetwarzania danych trwa od chwili ich udostępnienia do czasu wykonania lub rozwiązania zawartej umowy;
 7. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z rękojmi sprzedanej nieruchomości. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – realizacja prawnie uzasadnionego interesu polegającego na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Czas przetwarzania danych trwa od chwili ich udostępnienia przez okres w jakim możliwe jest skorzystanie z prawa rękojmi (co do zasady 5 lat od dnia przekazania nieruchomości) oraz 6 lat w przypadku roszczeń formułowanych za zasadach ogólnych
 8. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami innymi niż związane z rękojmią rzeczy sprzedanej. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Czas przetwarzania danych trwa od chwili ich udostępnienia przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych stosunków prawnych oraz dodatkowego roku liczonego od zakończenia tego okresu na wypadek zgłoszenia roszczenia w ostatniej chwili;
 9. rozliczenia należności publicznoprawnych (w tym podatków) na skutek wszczętego procesu sprzedaży nieruchomości. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Czas przetwarzania danych trwa od chwili ich udostępnienia do momentu wypełnienia obowiązku podatkowego i złożenia w tym zakresie odpowiednich deklaracji podatkowych oraz weryfikacji przez organy administracji skarbowej.
 10. archiwizowania dla zabezpieczenia i przechowywania dokumentów księgowych przez okresy wskazane przez Ustawę o rachunkowości. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości. Czas przetwarzania danych trwa od chwili ich udostępnienia przez okres – co do zasady – 5 lat liczony od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dane udostępniono.

Dalsze przekazywanie danych osobowych

W ramach prowadzonego przedsiębiorstwa Administratorzy danych osobowych, celem realizacji swoich zadań, mogą przekazywać pozyskane dane osobowe podmiotom, z którymi współpracują tj.: Partnerom i innym firmom, które realizują dla Administratorów usługi (wsparcia sprzedaży i marketingu, biurowe, księgowe, teleinformatyczne, projektowe, budowlane, związane z utrzymaniem nieruchomości lub naprawą usterek, notarialne, księgowo-rozliczeniowe, bankowe, ochroniarskie, doradcze z zakresu obsługi prawnej lub finansowej, organizujące wydarzenia związane ze sprzedażą nieruchomości.
Administratorzy natomiast nie udostępniają pozyskanych danych osobowych do: państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych:

 1. osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów;
 2. w przypadku wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, o którym mowa powyżej, Administratorzy nie mogą przetwarzać dłużej danych osobowych, chyba że wykazane zostanie istnienie ważnych prawnie i uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów sprzeciwiającego się, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 3. Administratorzy niezwłocznie po zgłoszeniu sprzeciwu podejmą działania, nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia wpłynięcia sprzeciwu, celem ustosunkowania się do zgłoszonego żądania. W związku koniecznością rozpatrzenia przez Administratorów zgłoszonego sprzeciwu i ustosunkowania się do niego niezbędnym jest wskazanie przez Ciebie uzasadnienia do złożonego sprzeciwu;
 4. Jeżeli jednak dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, który nie wymaga uzasadnienia,  wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W takim przypadku Administrator zaprzestanie przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego;
 5. sprzeciw wolny jest od opłat. Można go przesłać pisemnie na adres Administratora: Omega Buildings sp. z o.o. B sp. k.  z siedzibą w Smolcu (55-080) przy ul. Topolowej 12.

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo do:

 1. dostępu do Twoich danych osobowych poprzez uzyskanie od Administratorów potwierdzenia, czy przetwarza on Twoje dane osobowe, a jeśli tak, to masz prawo do wglądu danych podlegających przetwarzaniu oraz informacji o okolicznościach przetwarzania tych danych;
 2. sprostowania Twoich danych osobowych poprzez sprostowanie ich nieprawidłowości i uzupełnienie niekompletnych danych;
 3. usunięcia Twoich danych osobowych, co polega na usunięciu Twoich danych przez Administratorów, jeżeli:
  1. przekazane dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. cofnięto zgodę na przetwarzania danych i nie istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania;
  3. wniesiono sprzeciw i nie występują okoliczności nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, bądź też wniesiony sprzeciw dotyczy danych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
  4. Twoje dane osobowe przetwarzane były niezgodnie z prawem;
  5. Administratorzy są zobowiązani do usunięcia danych osobowych w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy.
   Jednocześnie, prawo do jest ograniczone, nie ma bowiem zastosowania, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne między innymi do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, jak i do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   Z prawem tym powiązane jest żądania od Administratorów, aby poinformowali inne podmioty, którym przekazali Twoje dane osobowe, że żądasz, również przez nich, usunięcia Twoich danych osobowych, wszelkie łącza do tych danych i kopię tych danych osobowych. Usunięcie danych polega na bezpowrotnym zniszczeniu danych osobowych (lub nośników, na których takie dane się znajdują), bądź dokonania takiej modyfikacji danych osobowych, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą (np. zaczernienie fragmentu papieru).
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co polega na ograniczeniu przetwarzania danych, w przypadku gdy:
  1. kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych lub wniosłeś sprzeciw – w okresie, w którym Administratorzy zobowiązani są do sprawdzenia prawidłowości danych osobowych lub okresie rozpatrzenia sprzeciwu;
  2. przetwarzanie będzie niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwisz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. Administratorzy nie będą już potrzebować Twoich danych osobowych do ustalonych przez nich celów przetwarzania, ale Ty uznasz, że są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 5. przenoszenia danych, co polega na uprawnieniu do otrzymania swoich danych osobowych w używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego i przesłania tych danych innemu administratorowi, jeśli:
  1. przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz
  2. jeżeli dane pochodzą od Ciebie,
  3. a także przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy,
  4. albo, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody;
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego, w sytuacji gdy uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratorów narusza Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, możliwym jest wniesienie skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 7. cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeśli Administratorzy przetwarzają Twoje dane na podstawie udzielonej im wcześniej zgody, w dowolnym momencie możesz wycofać wcześniej udzieloną zgodę. Oświadczenie o wycofaniu zgody można pisemnie na adres: Omega Buildings sp. z o.o. B sp. k.  z siedzibą w Smolcu (55-080) przy ul. Topolowej 12.

Czy musisz podawać nam swoje dane osobowe i jakie są konsekwencje w razie ich niepodania?
Podanie nam Twoich danych osobowych jest dobrowolne. Jest tak szczególnie wtedy, gdy dane przekazujesz nam wyrażając jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie (np. wypełniając formularz kontaktowy). Jeśli natomiast Twoje dane są nam potrzebne w celu zawarcia i wykonywania umowy, konsekwencją ich nie podania może być brak możliwości zawarcia umowy. W szczególności dotyczy to umów związanych z nabywaniem nieruchomości  – rezerwacyjnych, deweloperskich, przedwstępnych lub sprzedaży nieruchomości.

Czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratorów w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji?
Decyzje, jakie podejmujemy wobec Twojej osoby, w szczególności oferty, jakie Ci przedstawiamy lub reklamy jakie do Ciebie adresujemy, nie opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, Twoich danych osobowych.

Kontakt z nami za pośrednictwem poczty e-mail oraz formularza kontaktowego i czas odpowiedzi
Nasza strona umożliwia kontakt z nami za pomocą poczty e-mail oraz formularza kontaktowego.  Informacje dostarczone przez Ciebie w ten sposób są zachowywane w celu opracowania Twojego  zapytania oraz związanych z nim ewentualnych dalszych pytań, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Informacje te nie będą przekazywane podmiotom trzecim, za wyjątkiem innych firm Grupy Omega Buildings , jeśli to konieczne.
 
Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy.

Linki do stron zewnętrznych

Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych. Niniejsze zasady ochrony prywatności nie obejmują zewnętrznych stron internetowych, ponieważ nie jesteśmy w stanie brać odpowiedzialności za ich zawartość oraz realizację polityki ochrony danych.

Filmy YouTube umieszczone na naszej stronie
Nasza oferta internetowa obejmuje również kilka filmów. Operatorem wtyczek plug-in jest firma YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką-córką firmy Google Inc., 1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Filmy są udostępniane przez firmę YouTube LLC, która w celu przesłania treści wymaga adresu IP Państwa komputera. Podczas wyświetlania filmów YouTube wysyła własne ciasteczka. Nie mamy wpływu na wykorzystanie Państwa adresu IP oraz na wysyłanie tych plików. Zasady ochrony prywatności opublikowane przez YouTube dostępne pod adresem  https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl informują o pobieraniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez YouTube oraz Google.

Google Maps
Nasza oferta internetowa obejmuje mapy usługi Google-Maps. Operatorem tej usługi jest firma Google LLC, 1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043, USA, która w celu przesłania treści wymaga adresu IP Państwa komputera. Nie mamy wpływu na wykorzystanie Państwa adresu IP przez firmę Google. Zasady ochrony prywatności opublikowane przez Google dostępne są pod adresem https://policies.google.com/privacy

Ciasteczka
Mając na uwadze nasz prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO (analiza, optymalizacja i działalność ekonomiczna) stosujemy na naszej stronie ciasteczka.  Są to małe pliki zapisywane na komputerze użytkownika celem przechowywania specyficznych ustawień na potrzeby naszej obecności w sieci.  Dzięki nim otrzymujemy automatycznie poprzez Państwa komputer i podłączenie do Internetu określone dane (np. adres IP, używana przeglądarka, system operacyjny).
Mogą Państwo używać naszej strony internetowej bez ciasteczek poprzez dezaktywację stosowania ciasteczek w Państwa przeglądarce. Niemniej jednak może to ograniczyć komfort i zakres funkcjonalny naszej oferty. Aby dowiedzieć się jak dezaktywować ciasteczka w Państwa przeglądarce, należy użyć funkcji Pomoc w menu Przeglądarki.

Google Analytics
Mając na uwadze nasz prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO (analiza, optymalizacja i działalność ekonomiczna) stosujemy na naszej stronie Google Analytics, usługę analizy sieci Google Inc. („Google“). Google Analytics  używa tzw. “ciasteczek“. Są to małe pliki zapisywane na komputerze użytkownika, umożliwiające analizę użytkowania strony internetowej. Google może używać tych informacji do analizy użytkowania naszej strony internetowej i przygotowywać raporty o aktywności strony. Informacje generowane przez ciasteczka o użytkowaniu tej strony są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA, gdzie są przechowywane. Dzięki ustawowym wytycznym funkcja anonimizacji IP jest aktywna, co oznacza, że Państwa adres IP został już skrócony i anonimizowany wewnątrz państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących do Europejskiej Strefy Ekonomicznej. Adres IP komunikowany przez Państwa przeglądarkę w zakresie Analityki Google nie jest dodawany do innych danych Google.
Poza tym mogą Państwo również uniemożliwić zapisywanie danych generowanych przez ciasteczka związanych z Państwa stroną (łącznie z Państwa adresem IP), jak również przetwarzanie tych danych przez Google, poprzez ściągnięcie i zainstalowanie przeglądarki add-on dostępnej pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Prawo do zmian w polityce
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w przyszłości zmian w naszych zasadach ochrony prywatności, aby stale móc je dostosowywać do naszej strony internetowej i zmian w wymaganiach prawnych.